Vårdnadstvister

Om du är missnöjd över hur vårdnaden är fördelad kan du begära en ändring i domstolen. Att hamna i tvist om vårdnaden av sitt/sina barn kan både vara mycket jobbigt och tidskrävande. Med vår djupa kompetens inom familjerätt, hjälper vi dig i en av livets kanske svåraste situationer. 

Kostnadsfri Behovsanalys

0771-777 999

Öppet alla dagar 8-20
Kostnadsfri Behovsanalys

0771-777 999

Öppet alla dagar 8-20

Mer om Vårdnadstvist

 

Livet är oförutsägbart. Ibland sker saker som man aldrig skulle kunna tänka sig. Vårdnadstvister klassas oftast som jobbiga och tidskrävande som ofta involverar mycket känslor där man är oense om vårdnaden. Det kan t.ex. vara en förälder som vill ha ensam vårdnad, eller en förälder som inte är vårdnadshavare, men som vill bli det. Vårt mål är alltid att hitta en överenskommelse som passar alla parter inblandade. Skulle parterna fortfarande inte komma överens, kan ärendet tas upp i domstol.

Vårdnadstvister kan handla om allt från mindre samarbetsproblem till att det kan förekomma missbruk i hemmet, där ett eller flera barn riskerar att fara illa. Det kan också hända att ena föräldern vägrar dela vårdnad med den andra föräldern, utan några speciella skäl, även kallat umgängessabotage. Se längre ner på sidan för vanliga frågor gällande Vårdnadstvister.

Chatta gärna med oss för att se hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt:

Chatta med oss, vi är Online!
Ta hjälp av en Jurist

Vi ger dig alltid en inledande kostnadsfri juridisk rådgivning. Ring oss! 

 

0771-777 999

Öppet alla dagar 8-20

Vanliga frågor om Vårdnadstvister

 

Hur går en vårdnadstvist till?
Vad är viktigast i en Vårdnadstvist?
Barnet. I slutändan handlar det om barnet och barnets rätt till umgänge med båda föräldrarna, såvida det inte är skadligt för barnet. Därför är det viktigt att kartlägga barnets vilja och behov. Enligt föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande när det kommer till  vårdnad och umgänge. Här kan olika faktorer spela stor roll, t.ex. barnets ålder och mognad.

 

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?
Det är väldigt olika hur lång tid en vårdnadstvist tar p.g.a. de rådande omständigheterna. Ibland kan det gå smärtfritt och man kommer överens snabbt, men om ärendet behöver tas upp i domstol, kan det dröja mer än 1 år.

Vad kostar en Vårdnadstvist?
Det totala priset på en vårdnadstvist är väldigt olika beroende på dess omfattning och om parterna kommer överens. På Jurida försöker vi alltid i bästa mån ge dig en tydlig bild på vad det kommer kosta innan du går vidare. Kontakta oss för att veta pris för just din situation.

Vem står för kostnaderna?
Generellt sett, ska föräldrarna/parterna stå för varsina kostnader, t.ex. rättegångskostnader och kostnad för sitt ombud. Man kan också ha möjlighet till att få rättsskydd via sin hemförsäkring, vilket ger dig ersättning för juridiska omkostnader, oftast upp till 80%. Om du inte har en försäkring som täcker det, kan du ha rätt till rättshjälp om man t.ex. tjänar under en viss summa per år. Kontakta oss får att se dina möjligheter till rättsskydd eller rättshjälp.

Om processen anses varit ”onödig”, kan ena föräldern kräva att andra föräldern är betalningsskyldig för samtliga omkostnader.

Vad är en vårdnadshavare?
En vårdnadshavare (även kallad målsman) är den eller de personer som har juridiskt ansvar för ett barn. En vårdnadshavare kan antingen vara en eller båda föräldrarna eller en person som blivit utsedd av domstol. 

Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyllt 18 år. 

Vad har vårdnadshavaren för ansvar?
Vårdnadshavaren har ansvar för att barnet får den tillsyn som behövs, samt ansvarar för barnets trygghet, omvårdnad, uppfostran, försörjning och utbildning, detta till hänsyn till utveckling och ålder samt eventuella övriga omständigheter.

Vårdnadshavaren är normalt också förmyndare för barnet, vilket betyder att barnet kan företrädas i rättsliga sammanhang och bestämma över barnets tillgångar om värdet understiger 8 prisbasbelopp. Om värdet på barnets tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp blir föräldrarna redovisningsskyldiga till Överförmyndarnämnden.

Vad händer om ena föräldern inte följer överenskommelsen/domen?
Om en förälder inte följer överenskommelsen eller dombeslutet kan det leda till stora kostnader samt att de kan komma att läggas till grund för förälderns lämplighet till umgänge med barnet. Det första man bör göra om detta sker, är att kontakta föräldern i fråga, förslagsvis via ett juridiskt ombud. Om detta inte hjälper, kan man lämna in en ansökan om verkställighet till tingsrätten.

Vad betyder Umgängessabotage?
Umgängessabotage är när ena föräldern medvetet försöker förhindra umgänge med barnet. Det kan ske genom att ena föräldern pratar illa om den andra, att man åker iväg på semester eller att man hävdar att barnet är sjuk. Om ena vårdnadshavaren reser bort med barnet utan den andras medgivande, kan det också röra sig om umgängessabotage. Om detta skulle hända, kan du kontaka oss för att se hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Vad säger våra kunder?